De werkwijze en gedragscode van de Matrix

De Matrix is bedoeld voor initiatiefnemers uit het noordelijke bedrijfsleven (of interesse hebben om in het noorden actief te worden), kennisinstellingen, clusterorganisaties, netwerken, verenigingen en coöperaties die zich inzetten voor innovatie en vernieuwing (hierna: de “Initiatiefnemer(s)”). De Matrix is een groep van verschillende personen die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan relevante partijen uit het Noorden en hun krachten bundelen om innovaties en vernieuwingen sneller te ontwikkelen. Met relevante partijen worden partijen uit het noordelijke innovatie ecosysteem bedoeld die kennis, netwerk en ervaring kunnen inbrengen. Denk hierbij o.a. aan kennisinstellingen, innovatiehubs en -clusters, eerstelijnsorganisaties voor het mkb (IBDO, Ynbusiness en Grobusiness) de NOM, en het SNN, en de drie noordelijke provincies. De personen die deelnemen aan de Matrix worden geselecteerd op basis van hun ervaring, expertise en enthousiasme voor het ondersteunen van vernieuwende initiatieven (hierna: de “Partners”).

De Partners stellen vrijblijvend hun kennis, ervaring en netwerk beschikbaar aan Initiatiefnemers die werken aan een innovatief of vernieuwend idee, vraagstuk of project. Dit doen de Partners door tijdens een quick connect, thematafel of matrixtafel hierover gezamenlijk met de Initiatiefnemer te sparren. Het idee of project wordt op waarde geschat en waar nodig samen aangescherpt. Bij aanscherping worden informatie, kennis ervaringen met tussen Partners en Initiatiefnemers gedeeld. Waar relevant en opportuun worden er verbindingen gelegd naar de juiste kanalen, netwerken, personen of subsidies die Initiatiefnemer nodig heeft.

Een secretaris zorgt ervoor dat de Initiatiefnemers na aanmelding en voorselectie worden gekoppeld aan de Partners die het meest geschikt zijn om hen te ondersteunen. Deze secretaris en de technisch voorzitter van de matrixtafel worden aangesteld door een van de drie noordelijke provincies en ondersteunen de Matrix.

Om de doelstelling van de Matrix te bevorderen hebben de Partners van de Matrix gezamenlijk een werkwijze opgesteld. Bij het opstellen van deze werkwijze is zowel rekening gehouden met de belangen van de Initiatiefnemers om hun idee verder te krijgen en de belangen van de Partners om goed te kunnen functioneren binnen de Matrix. De werkwijze wordt hieronder weergegeven.

 • De Partners en de Initiatiefnemers die deelnemen aan de Matrix verklaren dat zij verantwoord handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • De ondersteuning van de Partners wordt kosteloos en vrijwillig aangeboden aan de Initiatiefnemer.
 • Deelname aan de Matrix is beschikbaar voor Initiatiefnemers met een innovatief of vernieuwend idee, vraagstuk of project. In alle gevallen behouden de Partners zich het recht voor om te besluiten geen ondersteuning te bieden.

 

 • De Partners hebben richting de initiatiefnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 • Voor het optimaal benutten van het netwerk van de Partners moet er informatie gedeeld worden. De initiatiefnemer bepaalt zelf welke (vertrouwelijke) informatie aan de Partners gepresenteerd wordt met de wetenschap dat voor een optimale dienstverlening deze informatie eventueel ook buiten het netwerk gedeeld kan worden. Partners houden er gedegen rekening mee dat deze informatie niet bij (potentiële) concurrenten beland.
 • Partners zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit de vrijwillige en vrijblijvende ondersteuning richting Initiatiefnemers. Het gaat hierbij ook om eventuele directe en/of indirecte schade voortvloeiend uit het niet deugdelijk functioneren van gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 • De initiatiefnemer vrijwaart de Partners tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Partners aangeboden en geleverde diensten.
 • Alle door een Initiatiefnemer of Partner verstrekte informatie blijft eigendom van de partij die de informatie heeft verstrekt en alle intellectuele eigendomsrechten van deze informatie blijven bij hem of haar berusten.
 • De Partners hebben geen persoonlijk of financieel belang bij de informatie die zij ontvangen van de Initiatiefnemers. Daarnaast zullen de Partners nooit hun status bij de Matrix gebruiken om zichzelf op welke wijze dan ook te bevoordelen.
 • De Partners moeten voordat zij een Initiatiefnemer gaan ondersteunen elke bekende belangenverstrengeling aangeven. In geval van belangenverstrengeling wordt mogelijk gekozen voor het niet ondersteunen van een Initiatiefnemer door betreffende Partner.
 • De Partners verstrekken geen aanbevelingen of taxaties of andere informatie aan geïnteresseerde investeerders met betrekking tot de aankoop of verkoop van (onderdelen van) het bedrijf, producten of diensten zonder uitdrukkelijke toestemming van Initiatiefnemer.

 

 1. Geheimhoudingsplicht van partners geldt niet voor informatie:

  a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
  d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor een periode van drie jaar na het beschikbaar stellen van de informatie.

 • De Partners doen hun uiterste best om de Initiatiefnemer te ondersteunen. Zij handelen naar eer en geweten en gaan niet over één nacht ijs. Echter zijn de Partners niet aansprakelijk jegens de Initiatiefnemer voor de resultaten, en eventuele directe en/of indirecte schade die voortvloeien uit de ondersteuning die zij verlenen aan de Initiatiefnemer.

 • De Partners gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van de Initiatiefnemer en handelen conform het privacy statement dat op de website van de Matrix raadpleegbaar is.

 • Nederlands recht is van toepassing.