Over ons

Wie is de MATRIX?

Wij zijn een groep mensen die zich belangeloos in willen zetten voor de groei van de Noord-Nederlandse regio. Samen vormen we een afspiegeling van het Noordelijke netwerk dat zich bezighoudt met vernieuwing en innovatie. Ieder van ons beschikt over kennis en een groot netwerk. Dat willen wij graag inzetten om versnelling te krijgen op bijvoorbeeld de transities op het gebied van circulariteit, energie, zorg en digitalisering. Of andere relevante thema’s voor Noord-Nederland. We nemen op persoonlijke titel deel aan de MATRIX, waarbij je kunt terugvallen op onze betrouwbare werkwijze. Je leest hier meer over hoe het werkt.

Wie vormen samen de MATRIX?

Allard van Dijk

Allard is werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als senior adviseur en coördinerend beleidsmedewerker is hij in de regio Noord onder meer aanspreekpunt voor de (maak)industrie en digitalisering en voor het stimuleren van verdienvermogen en innovatiekracht van het (mkb) bedrijfsleven. Hij heeft breed overzicht over economische ontwikkelingen en (kennis)netwerken in Noord-Nederland en is liaison tussen overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. Binnen EZK heeft hij lijntjes met diverse fondsen, instrumenten en thema’s (o.a Groeifonds, JTF, EFRO en Regiodeals). Daarnaast is Allard actief rond economische gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld de Dutch Techzone en innovatie ecosystemen.

Dirk-Jan Hummel

Dirk Jan is werkzaam bij Technologie Centrum Noord-Nederland (TCNN). Als projectmanager is hij verantwoordelijk voor innovatietrajecten in de maakindustrie, met als specialisaties maritiem, energietransitie en duurzaamheid (onder meer via het Offshore Wind Innovatie Centrum). Ook houdt hij zich bezig met internationalisering via Interreg-projecten in het Nederlands-Duitse grensgebied gericht op het innovatieve samenwerkende mkb. Daarnaast is Dirk Jan betrokken bij het NNOW-cluster, de startup community MOI (Eemshaven) en het (circulaire) Waddenplastic-project.

Hielke Hekman

Hielke is werkzaam bij New Energy Coalition. Als programmamanager is hij verantwoordelijk voor educatie en arbeidsmarkt (human capital) binnen de (duurzame) energiesector. Ook heeft hij veel ervaring met business development, nieuwe duurzame bedrijfsmodellen en IT. Vanuit zijn functie is hij onder andere betrokken bij het programma Waterstof Werkt en RIF gas 2.0.   Daarnaast is Hielke eigenaar van Create Meaning B.V., een sociale onderneming gericht op het creëren van betekenisvolle initiatieven in uiteenlopende sectoren.

Joep Hoveling

Joep is werkzaam bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Als projectmanager is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van subsidie-instrumenten gefinancierd vanuit het EFRO en is hij secretaris van de Deskundigencommissie EFRO. Hierdoor heeft hij een sterke focus op en een breed overzicht van de innovatieontwikkelingen in Noord-Nederland ten aanzien van mkb, R&D, innovatiehubs en clusters. Hij neemt zitting in diverse regionale en nationale overleggen met provincies en het ministerie EZK (MIT-programma) en hij heeft binnen het SNN goede lijntjes richting andere fondsen (POP, JTF, etc.). Daarnaast is Joep actief in Interreg-Europe-rojecten gericht op beleidsontwikkeling en innovatie.

Marieke Navarro

Marieke is werkzaam bij de Regiocampus Meppel. Als programmamanager is zij verantwoordelijk voor de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en zorginstellingen in de regio’s Zuid-West Drenthe en Noord-West Overijssel, met als doel een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat te stimuleren (o.a. middels projecten, een ondernemerspunt en een academisch lab) met een focus op arbeidsmarkt en economie. Daarnaast is Marieke interim parkmanager voor een ondernemersvereniging, voorzitter van Merk Meppel (Citymarketing) en trainer/coach op het gebied van de ontwikkeling van teams en individuen, HRM en implementatie van competentiemanagement.

Peter van Kampen

Peter is werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Als ‘regioverbinder’ is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van fysieke plekken (campus, hub, field lab, etc.) en de inhoudelijke samenhang over thema's (ook vanuit Universiteit van het Noorden) gericht op impact voor de regio. Hierbij heeft hij een sterke focus op innovatie in het bedrijfsleven, samenwerking en cohesie te ontwikkelen in het innovatielandschap. Peter is actief aanjager en ontwikkelaar van (grensoverschrijdende) samenwerking in ondernemende ecosystemen, onder andere in Papenburg, (Campus) Emmen, (IT Hub) Hoogeveen, Drachten en Appingedam. Daarnaast is Peter bestuurslid bij de Stichting AAN Noord-Nederland.

Bart Scheerder

Bart is werkzaam bij het UMCG. Als business developer is hij verantwoordelijk voor publiek-private samenwerkingen en technolgy transfer, met name op het gebied van datagedreven gezondheidsinnovatie (e-health, AI en big data). Hij doet dit vanuit UMCG’s innovatiecentrum en het Data Science Center in Health, maar ook via de proeftuinen dHealth en Move2Innovate. Hij heeft een breed netwerk op regionaal niveau (vooral mkb-gericht), nationaal (bedrijvennetwerken en topsector LSH) en internationaal (multinationals, universiteit-netwerken en postennetwerk). Daarnaast is Bart betrokken bij de landelijke branchevereniging van contract research organisaties (ACRON), de Dutch Clinical Research Foundation DCRF en de Task Force Health Care.

Bart Volkers

Bart is werkzaam bij ProActBlue (management & adviesbureau). Als business developer en programmamanager is hij verbonden aan Vereniging Circulair Fryslân en de nationale Kennis- en Innovatie Agenda Circulaire Economie. Hierbij heeft hij een sterke focus op circulaire economie, duurzaamheid, water en klimaat en heeft hij veel kennis van duurzame samenwerking en houdbare business- en verdienmodellen. Bart heeft een breed netwerk op regionaal, nationaal en Europees niveau, onder meer via het netwerk Regioversnellers Circulaire Economie en verschillende opdrachtgevers (overheden, kennisinstellingen, clusters en bedrijven). Daarnaast is Bart actief in Europese projecten op het gebied van circulaire economie (samen met provincie Friesland).

Jan Klerken

Jan is werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen. Als business developer bij het Kenniscentrum Biobased Economy is hij verantwoordelijk voor kennisvalorisatie op het gebied van biobased, sensortechnologie en smart systems. Hierbij heeft hij een sterke focus op groene grondstoffen uit gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie. Vanuit zijn functie is hij onder andere betrokken bij de AI Coalitie Noord-Nederland, het project MOODsense en diverse PPS-projecten met Vereniging Nederlandse Papierindustrie. Daarnaast heeft Jan Human Capital in zijn portefeuille, waarmee hij bijdraagt aan de ontwikkeling van het noordelijke kennis- en innovatie ecosysteem en nieuwe vormen van inzetbaarheid.

Kees Tuin

Kees is werkzaam bij GroBusiness. Als programmamanager en specialist financiering bij deze eerstelijnsorganisatie voor het mkb in Groningen heeft hij een sterke focus op en ervaring met vraagstukken op het gebied van strategie, management, (innovatieve) bedrijfsmodellen en financiering. Vanuit zijn functie is hij onder andere betrokken bij Economic Board Groningen. Daarnaast is Kees op interimbasis actief als toezichthouder en CFO bij verschillende organisaties.

Wilbert van den Eijnde

Wilbert is werkzaam bij Hogeschool NHL Stenden. Als associate lector Smart Sustainable Manufacturing heeft hij een sterke focus op automatisering, robotisering en digitalisering van productieprocessen om deze flexibeler, efficiënter en duurzamer te maken. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij proeftuin Binder3D (Westerbork), het 3D Print Kompas-programma en de Smart Industry Hub Noord-Nederland. Daarnaast is hij ook bezig om leven lang leren vorm te geven bij het Smart Industry Skillslab in Drachten en Emmen. Daarnaast is Wilbert projectleider van het Nationale STW Digital Twin-programma aan het ENTEG-instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ronald Hesse

Ronald is werkzaam bij Triade (de investeringsmaatschappij voor het UMCG). Als business developer op het gebied van vroegefasefinanciering, hightech startups (fund-in-fund) en vastgoed (incubators, innolabs en accelerators) is hij parttime verbonden aan Campus Groningen en het Campus Community Fund (als platformcoördinator) en is hij daarnaast parttime strategisch adviseur bij de Life Cooperative. Hij heeft hierdoor een sterke focus op en kennis van financiering en publiek-private samenwerkingen binnen alle thema’s van noordelijke transities en specifiek binnen life sciences, medtech en pharma. Daarnaast is Ronald vanuit zijn functies lid van het kernteam Chemport Europe.

Dennis Carton

Dennis is werkzaam bij Ynbusiness. Als directeur en sectorspecialist industrie bij deze eerstelijnsorganisatie voor het mkb in Friesland heeft hij een sterke focus op en ervaring met (internationaal) ondernemerschap en groei, innovatie, businessplannen en financiering. Vanuit zijn functie is hij onder andere betrokken bij de Smart Industry Hub, Noord Nederland Verdient Circulair en diverse samenwerkingsverbanden, waarin de focus met name ligt op de innovatieve ontwikkeling van het mkb. Daarnaast is Dennis initiatiefnemer en programmadirecteur van de Young Solar Challenge (botenrace en ook onderwijsconcept).

Heleen van Wijk

Heleen is werkzaam bij Groningen Seaports. Als businessmanager circulaire economie is zij verantwoordelijk voor alle recycling gerelateerde bedrijven in de havens van Delfzijl en de Eemshaven. Hierbij heeft zij een sterke focus op het combineren van circulaire economie, energietransitie en innovatie. Vanuit haar functie is zij onder andere betrokken bij de startup community MOI (Eemshaven) en heeft zij een breed investeerders-netwerk. Daarnaast is Heleen voorzitter van de Northern Netherlands Plastic Foundation, co-auteur van het boek ‘Plastic Bedankt’ en lid van de startup commissie van Donar.

Jan van der West

Jan is werkzaam bij Hogeschool NHL Stenden. Als subsidieadviseur en tevens strategisch adviseur voor het College van Bestuur is hij verantwoordelijk voor aanvragen voor externe financiering vanuit de onderzoeksgroepen, hubs, labs, ateliers en campussen. Vanuit zijn functie is hij onder andere betrokken bij landelijke hbo-overleggen, het Zorg Innovatie Forum en initiatieven als UASNL en het European Universities Initiative RUN-EU. Daarnaast is Jan lid van de RVO-Horizon Europe klankbordgroep, trainer op het gebied van subsidieverwerving en lid van de regiegroep van de Friese Projectenmachine (provincie Friesland).

Floortje van Aken

Floortje is werkzaam bij IkBenDrentsOndernemer (IBDO). Als projectleider bij deze eerstelijnsorganisatie voor het mkb in Drenthe heeft zij een focus op het organiseren van samenwerkingen, netwerk- en ecosysteemontwikkeling en op het stimuleren van impact-ondernemerschap. Floortje is als adviseur in dienst bij E&E advies, waar zij zich met name bezighoudt met projecten op het gebied van ondernemerschap en innovatie die zich bevinden op het snijvlak tussen beleid en (ondernemers)praktijk. Daarnaast is zij (vanuit E&E advies) directeur van Impact Noord, het noordelijke netwerk voor impact ondernemers.

Paula Bijvoets

Paula is werkzaam bij het Friesland College. Als senior beleidsadviseur binnen het mbo is zij verantwoordelijk voor ondernemerschap, burgerschap en Europa en daarvoor actief in (Europese) projecten op het gebied van onderwijsinnovatie en samenwerking met mkb in de regio. Vanuit haar functie is zij onder andere betrokken bij Toerisme Collectief Friesland, Media & Innovatie Campus Leeuwarden, incubator Het Knooppunt (Heerenveen) en het Techniek Pact (regio Noord). Daarnaast is Paula programmamanager van de Entrepreneur Mentoring Service (Founded in Friesland) en lid van de regiegroep van de Friese Projectenmachine (provincie Friesland).

Sytze Wiegersma

Sytze is werkzaam bij Hogeschool Van Hall Larenstein (gedetacheerd vanuit NHL Stenden). Als business developer is hij verantwoordelijk voor praktijkgericht onderzoek en kennisvalorisatie op het gebied van water- en voedingsmiddelentechnologie. Dit doet hij onder andere voor het Waterapplicatiecentrum (WAC) en het Food Application Centre for Technology (FACT). Vanuit zijn functie is hij onder andere betrokken bij het Centre of Expertise Water Technology (CEW) en de Dairy Campus. Daarnaast is Sytze projectmanager bij ABC Kroos (bio-raffinageprocessen van eendenkroos).